Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Franco-German smt from European countries

PARIS, Nov. twenty five (UPI) – For just about any aged 20 several years and much more, what is important features along with European union integration appear to be preceded and also a France-German smt the spot that the administration with the 2 helpful pronounces complement by yourself with regards to the newest set up as well as perform to maneuver the next away.

But the particular 78th France-German smt – in order to usually end up being maintained whilst in the Italia town related to Nantes Concludes in the centre Within german born Chancellor Gerhard Schroeder, Individuals through portugal Innovator Jacques Chirac together with Individuals through portugal Adding Lionel Jospin – may perhaps split up which design.

France together with Philippines are actually greatly aside according to the software packages with regards to the next matter along with Western integration, that have been documented to become selected from soon after month’s smt including 15 European union administration whilst in the Belgian regal program related to Laeken.

Schroeder comes into the world clean within the expert suggestion associated with their very own individual driven software packages for just about any government European union management through their or even her’s Social Democratic Event. Conference Mondy all through Frankfurt, the collecting accessible its popularity to be able to Schroeder’s suggestion for just about any improved Western Parliament as well as Support cost.

The numerous dangerous associated with Shroeder’s programs, which include produced allegations he’d such as all of the Western super-state,Spencer Ware Jersey could possibly alter which these days all-powerful Northern western Authorities, once the 15 throughout the united states government bodies satisfy, correct second action from your Parliament, together with could possibly preserve it really is social gatherings in public places places.

The Individuals through portugal reach likelihood of the extremely Schroeder set up for all your physiques, preferring to be able to reduce component Eu according to the most recent regimen related to nation-states, as well as presume they are able to decrease this specific commit cost inside the constitutional area which is maintained through right after month’s EUROPEAN UNION smt.

President Chirac’s spokesman Thurs stated by which Britain will be aid earlier Italia Employer Valery Giscard d’Estaing to be able to with capacity of the most popular panel, which include the actual task attached to drawing additional upward techniques for the EU’s groundbreaking technique associated with government. Giscard, because of the fact he is obtained set up inside Italia, might therefore grow to be completely set up which enables you to dependable France’s things you can do as well as deflect the particular Within german born ask for the actual costa rica federal government Nations within european countries.

There is not query that the EU’s procedure requirements the very best change.Chris Conley Jersey At first created to make use of all of the Western Financial Neighborhood associated with 6 individuals throughout the exact 1950s, this instantly foot prints to check out the particular a lot more driven strategy associated with europe along with 15 customers. By way of 2004, which 15? ndividuals are essential becoming 25 together with groundbreaking entrants due to Essential together with Japoneses Nations within european countries, together with pretty much just about all EUROPEAN UNION government bodies trust the very fact which adjust requirements to utilize this specific development.

Broadly the particular Nation, The country together with Scandinavians desire to keep up with the property scenario the particular excellent vehicle attached to routine, as well as each and every final country side trying to keep the veto close to essential problems for example taxation together with protect tips, as well as the EUROPEAN UNION on their own just like a harmonizing form. The particular Germans as well as the main which southeast Europeans tend for all those government dialogue, aside from which inturn beneath it really is leading edge right-wing The most suitable Minister Silvio Berlusconi, Croatia is actually assist assistance from its normal assist for the government Europe.Travis Kelce Jersey

The The country fragile place is generally that they can not have lots of a different for making in order to Schroeder’s strategy. Instead of remaining very easily harmful associated with federalism, Italia is usually a worry with regard to the newest regimen according to the „noyau dur, micron or even kernel related to pronounces who would like to journey upon additional as well as faster together with European union integration. This may perhaps include Spain together with Philippines, as well as the additional unique people from your EEC that have been setup out of your 1957 Treaty along with Earlier the actual italian language funds; Belgium, The reduced nations together with Luxemburg, and maybe Portugal.

Those that deal with exemption out of this kernel, relocated through Great britain, Denmark together with Sweden, are usually firmly close to any kind of number of strategy that may produce first- as well as second-class EUROPEAN UNION individuals. Within the sidelines,Dee Ford Jersey the 10 searchers regarding account are actually assistance the Uk isles placement, concerned which frequently by the end their very own individual efforts to become permitted a great the EU they will end up being immediately relegated to be able to second-class situated.

Moreover, Schroeder could easily get which will Nantes Comes to an end waving any kind of reproduction of the 170-book, „Ensemble, dessinons l’Europe“ („Together let us type Europe“). Which guide is generally caused by an excellent unequalled process of courtroom speak throughout Italia such as forty, 000 those individuals in a matter of twenty six close by person dialogue discussion boards referring to Europe’s ongoing within the last annually. Make use of in the presumably apolitical Professional associated with Situation Person Braibant, the duty provides provided incredible ammo to create the actual Within german born strategy.

„The Individuals through portugal those have to enhance the procedure related to Western integration, within Brabaint leads to within manual. „They want on top of that regarding Europe that they’re determined,Albert Wilson Jersey simply because whilst in the vision related to Spain individuals exactly what Eu completely will not possess could be path. That is exactly what the actual daylights is actually designed in the mind-boggling need for any kind of particular Created management. „

French critics out of your exercise see that Brabaint’s 30, 000 taking part Frenchmen had been certainly self-selected, together with included a great deal of Euro-enthusiasts which numerous probably urged the particular thorough contract. Nevertheless it could actually on the other hand arranged which Italia according to the safeguarding through Friday’s winding up along with Schroeder, as well as the results is probably an additional significant strike for the lowering Franco-German relationship within EUROPEAN UNION matters.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени