Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ideas damage risks develop concerning HS athletes

PITTSBURGH, goal. twenty-eight (UPI) – Exams associated with senior high school graduating athletes show the larger occasions the individual runs into the particular concussion in regards to the taking pleasure in area, the larger they’re oftimes end up being bumped apart from conscious in addition to endure space for storage reduce as well as every single following ideas damage, scientists pointed out Fri.

Athletes which have constant 3 or more concussions inside a higher college sporting activities profession are often 6 occasions susceptible to eliminate interest along with 4 occasions susceptible to possess anterograde amnesia – an illness which leads to virtually no space for storage associated with occasions following a personal injury – in comparison with sufferers in the first-time concussion.

According every single child Content label Lovell, film overseer within the College associated with Pittsburgh Middle sports activities medication concussion technique, avid gamers which have experienced numerous concussions in addition may turn out to be perplexed following every single following damage.

In an excellent conference as well as U. azines. Generate Internationally, Lovell pointed out the study, that is documented within the November concern within the diary Neurosurgery, may be the preliminary try to measure the real final results associated with ideas pressure amongst senior high school graduating athletes. They pointed out they along with other ideas damage experts experienced thought the outcome associated with concussion within lively athletes elevated as well as every single occasion. Nonetheless this unique brand-new analysis certifies individuals accusations by way of examining several neuro-psychological dimensions employed right before along with following damage.Sean Lee Jersey

The scientists gathered information on 88 senior high school graduating athletes with the 2000-2001 college 12 many weeks, for instance twenty-eight avid gamers utilizing a background associated with numerous concussions along with sixty are actually examined subsequent their unique preliminary ideas tension. Lovell along with co-workers used every computer-based look at results along with „on-the-field critiques by way of instructors along with teachers. within. They pointed out sideline indicators incorporated inadequate interest, space for storage reduce – each and every right before along with following damage – along with myths.

The athletes averaged grow older sixteen along with descends through Pa, Mich, Their own condition linked to the condition associated with the state of illinois, As well as along with Maine. Pretty a lot more than 50 % within the damage athletes completed soccer nevertheless these people looked after concerning 3 via 4 circumstances associated with numerous concussions. Dallas Cowboy’s beginning quarterback, Troy Aikman, chosen pension plan following several serious concussions with the 2000 Country wide Soccer Course period of time.

Soccer avid gamers looked after for about one-fifth within the complete examine along with the rest symbolized several sports activities for instance golf ball, football, snowfall handbags along with lacrosse.Larry Allen Jersey

The analysis exhibits the particular restored desire for this kind of damage. For instance, final Might the specific Start associated with Medication – the main Country wide Academies – launched investigation stating football avid gamers may obtain ideas mishaps in comparison with non-soccer avid gamers, even so the assertion subtracted the specific mishaps aren’t because of „heading, within. the specific football method where the participator utilizes their own visit carry on the specific golf ball.

Although the word „concussion“ frequently is actually easily acquainted with explain the majority of ideas mishaps, this specific clarifies a particular kind of occasion by which there’s a „traumatic personalization within interest, within. pointed out Lovell. This specific usually is actually brought on by the actual problem for that ideas but additionally might happen once the ideas quickly raises in addition to decreases and so is actually bumped regarding within the ideas – something similar to whiplash. Concussion „isn’t something you can discover upon X-ray in addition to ideas check out nonetheless it really is something which occurs concerning the metabolic degree inside ideas tissue, within. pointed out Lovell.

Typically it requires your mind of the 7 days in order to draw out by way of concussion along with Lovell pointed out athletes shouldn’t come back to handle till recovery is actually verified. The best method to do this is actually work out screening to discover when the sportsman may improve „heart price (and) create the particular perspiration without having indicators, within.Byron Jones Jersey Lovell known. Athletes which are certainly not totally collected often encounter head aches in addition to dizziness as well as work out.

Even as well as work out screening, nevertheless, this specific every once in awhile is actually hard to be able to verify recovery, they ongoing. With regards to choices regarding time period regarding execute, „this is not the actual sprained hindfoot. It’s a lot more severe, so the rule is actually ‘When within issue, sit back all of them apart, ‘“ they pointed out.

Dr. Margot Putukian, main associated with main treatment sports activities medication via Penn Scenario College within College Play ground, pointed out she’s delighted senior high school graduating sporting activities ideas mishaps lastly are actually specific concerning severe analysis – even though the woman believes Lovell’s analysis is merely initial. The little examine associated with merely 88 athletes assists this end up being hard every single child pull wide outcomes,Zack Martin Jersey the woman educated UPI.

Nonetheless, Putukian, that was currently dealing with the particular Penn Scenario team to build up your mind damage dimension including the specific speed in addition to effect pace utilized by avid gamers „heading“ the specific golf ball, pointed out the specific neuro-psychological look at produced by Lovell seems to be an excellent dimension concerning examining concussion. „We should discover larger numbers“ prior to the data may be thoroughly recognized, the woman pointed out.

Lovell pointed out the specific specific neuro-psychological look at produced by their very own team „measures space for storage together with psychological pace, which means response period of time essential to procedure information. within. They pointed out the specific inspections are often supplied every single child athletes prior to the beginning of the timeframe after which it this once again following every single ideas damage.

„Currently we’re dealing with regarding 3 100 higher colleges using this particular computer-based screening device, within. Lovell pointed out. „The similar look at can also be well-liked in a number of schools together with by way of a number of Country wide Soccer Course businesses along with Country wide Handbags Course businesses. „

If an excellent sportsman hasn’t experienced baseline screening, the specific post-injury look at ratings are often instead of „norms that folks enable most of us depending on more than 3,Benson Mayowa Jersey 000 inspections, within. Lovell pointed out.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени