Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Stories related to modern technologies… via UPI

ADVANCING ENVIRONMENT PREDICTION

Weather forecasters may rapidly become predicting the sun and rain many weeks in order to the long run, depending on research with this particular week’s discharge in the journal Technologies. Borrowed via NASA, the study incorporated shifting wind flow styles inside the stratosphere through the winter months. People gusts of wind – including 6 to be able to 30 kms greater – may predict environment initially 2 months ahead of time since they effect wherever thunder or wind storms keep track of inside the Northern Hemisphere. „The investigation elements environment forecasters toward a fresh way to obtain data that was not really employed just before inside environment opinion, in . mentioned Label Baldwin, old analysis scientist within the Northwest Analysis Affiliate marketers, in addition to manual author inside the investigation. „We is able to see this particular coming, in . mentioned Baldwin. „It will get manage each week to find the very best. Once they accomplish the very best, following we’ve been within one of these brilliant environment programs,LeGarrette Blount Jersey this particular puts up with usually 2 months. in . The data may be found in report variations as well as computer simulations to be able to predict the sun and rain.

ANCIENT LEMUR CONTAINED IN PAKISTAN

An globally team related to scientists provides found the very first remains related to lemurs inside Pakistan, definately not their very own existing range, depending on research with this particular week’s discharge in the journal Technologies. Lemurs are usually primate cousins for the monkeys in addition to apes, right now these folks stay nearly the actual tropical isle related to Madagascar. The particular discovery in the remains concerning the Native indian subcontinent have been „totally unforeseen, in . mentioned co-author Laurent Marivaux in the Université Montpellier inside Spain. The particular 30 million-year-old lemur types appears to be nearly all very carefully linked to the present dwarf lemur that existence on Madagascar. The particular likeness provides the key, because it really is believed that Madagascar as well as the Native indian subcontinent broken in one an additional near to 88 thousand years ago, probably ahead of when the building blocks associated with lemurs. That implies that lemurs must have relocated within the tropical isle for the subcontinent,Jonathan Freeny Jersey as well as inside the alter route, some time following a two broken in a single one more. The particular finding furthermore implies that primates may have descends from Parts of asia.

TRANSISTOR MODIFICATIONS MERELY A MOLECULE THICK

An improvement via scientists through Lucent Techniques may presage the particular earth’s smallest transistor, depending on research with this particular week’s discharge in the journal Personality. The particular researchers created something in which the layer that makes up about altering currents on / off is simply 1 molecule large. The particular transistors might possibly become incorporated into molecular-scale computer poker chips, possibly revolutionizing the particular speed related to personal computers. „It displays precisely what could be the finest limit regarding transistors, in . CAPITAL T. Hendrik Schön, a study scientist through Lucent’s Bell Labs, knowledgeable The newest You’ll be able to Events. „They hit on one thing genuinely big, in .Malcolm Mitchell Jersey mentioned David ERINA. Go to, the actual instructor related to biochemistry and biology through Feed University. Formerly this year, organizations related to researchers through IBM in addition to through Delft University related to Systems inside the The netherlands launched these people skilled built transistors in addition to simple circuits through ultra-thin carbon dioxide cylinders known as nanotubes, nonetheless they tend to be tougher to be able to create together with precision. „It’s the actual motion more than precisely what provides are you currently completed inside nanotubes, in . Go to mentioned. „Here an individual instant the particular ingredients together with self-assembly to go to wherever you need these to continue. in . Nonetheless, the particular systems is most likely several years through ask for.

OLD ARTWORK SHOW VENETIAN SEA LEVELS

Paintings with the 18th century custom Canaletto may help preserve Venice via growing sea quantities, depending on research inside Completely new Scientist. The particular very exact artwork produced by Canaletto statement sea quantities one hundred many years.Ryan Allen Jersey 5 just before sophisticated determining began, in addition to Dario Camuffo from the beginning related to Atmospheric Technologies in addition to Atmosphere inside Padua believe that their own artwork might help them all predict the longer term carry out related to sea quantities. Venice is created about the lagoon inside the Adriatic Sea, which is as a result very vunerable to diversities inside sea quantities due to globally heating system. The problem is compounded via the belief that the city alone is really determining due to the fact in the last century, technicians blasted channels allowing big motorboats to be able to input the particular user interface. That has led to surging that extra endangers the particular historical city which is rich interpersonal background. Canaletto employed a kind of pinhole camera and discover the particular explains in the buildings she or he coloured onto canvas, generating their own reproductions nearly simply because exact just like a image, depending on Camuffo. „Canaletto is totally reliable, in . she or he mentioned. A great assessment means that the actual sea level provides elevated 0. 8 back yards simply because Canaletto’s time period, as well as concerning 2.Malcom Brown Jersey 7 millimeters every year.

(Editor; for more information on forecasts, telephone 301-614-5563; on lemurs, telephone 202-326-6421)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени