Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

You’re Jerr Varitek you won’t perform with regard to an additional group, you won’t arrived at springtime instruction, you’re OKAY with this

[NOTE: This article was originally posted on Feb. 12th. That day we received a tweet from Mrs. Varitek, who said that she and Jason read it and liked it. On this day, when he officially announces his retirement, we are re-posting this article as a tribute to him.]

You’re Jerr Varitek and also you want to choose regardless of whether in order to stop working, or even visit springtime instruction. You will find gossips that you might indication along with an additional group, however, anybody that understands a person, needs that’s not really likely to occur.

The enthusiasts don’t realize that the actual most difficult component regarding heading off is going to be lacking the people and also the locker space chat as well as poking enjoyable from every other people eccentricities as well as mistakes and also the pranks; the actual shaving lotion pies and also the Icy-Hot used within the bottom coach’s jock. As well as, seated having a more youthful man before their locker, whenever he’s flattened as well as requires a couple of phrases from the experienced that has already been “brought right down to absolutely no, drawn away as well as place back again presently there. ” *[“Chain of Sorrow,” John Prine]

Most individuals just begin to see the press picture from the difficult, gritty man using the rock-chiseled encounter, the actual man that trapped their baseball glove within A-Rod’s encounter; these people don’t understand another 1 / 2 of a person that you simply found throughout the the majority of unpleasant time period in your life.

You had been coping with separation and divorce as well as your group, your own group, that privileged a person through causing you to among just 3 boat captains along with Yaz as well as Grain within group background, all of a sudden demoted you to definitely back-up catcher, fifty percent method to the period last year. A person believed to your self: “How ‘m WE likely to accept this particular? ” As well as, your own father proceeded to go right into a coma within Sarasota after which a person shattered your own feet and also you experienced as if you had been “brought right down to absolutely no. ”*

The discomfort had been therefore mind-boggling that you simply had been lastly open in order to guidance as well as, following countless several hours associated with speaking, that was not really your own organic desire, a person discovered an additional aspect associated with your self; your own animus, your own Yin, http://www.soxhotstore.com/pablo-sandoval-jersey-c-376.htm your own feelings. Which means you, Jerr Varitek, the actual hard-edged, quiet exhibits power leading man marched stolidly to the afraid night as well as changed as well as switched your own discomfort in to a chance with regard to individual development. These days, you may also laugh regarding residing in a home filled with women [your three girls and their step-mother, Catherine] as well as state just how much you like removing your own catcher’s cover up as well as wearing that which you phone your own “girl loath. ”

You maintain Catherine and also the 3 ladies lightly in your head also it can make the actual stress associated with departing the overall game simpler to manage. Just how can those who have in no way carried out within the Display know very well what it’s prefer to leave? A person expensive to exactly what which assess stated within courtroom whenever he or she given a person as well as Karen your own separation and divorce: “behave as you had been in no way hitched to one another. ” As well as, a person question: “Is how the method I have to depart football? ”

And, such a 12 months in order to depart the actual group; which Sept Gush, whenever absolutely nothing a person believed to the people, attempting to move the actual team because their own chief, appeared to function. After that, following the period, the actual press began searching for anyone to fault, form 3 culprits, as well as suggested that you simply didn’t step-up as well as consider cost from the group. However, a person do try to Peedy trapped upward for you personally within the push. A person detest in order to depart the actual group, because their own chief, using the poor flavor from the finish associated with this past year nevertheless residual. And also you keep in mind exactly what Wake up stated regarding a person lately: “He’s truly the glue which retains the entire group collectively. ” This past year, final game…

“There had been 3 males out…and the growing season lost

And also the tarpaulin had been rolled…upon the wintertime ice. ”

[“Night Game,” Paul Simon]

You’re Jerr Varitek and also you think about your own equal, your own highly regarded “arch-enemy” Jorge Posada, that lately chose to suspend ‘em upward; in the event that he or she do, you may may as well. A person keep in mind exactly how hard it had been with regard to Jorge to get rid of their beginner part as well as exactly how difficult it had been with regard to him or her to get rid of which impetus, which becoming within the circulation from the online game every single day along with everything time for you to invest in the actual table. Chris Sale Jersey Same task occurred mid-season ’09 for you, which means you really feel the kinship along with Jorge; he or she had been difficult as well as gritty, the low-profile, taciturn catcher, that went the overall game along with peaceful self-esteem.

But, whenever Salty as well as Thomas arrived, despite the fact that these were the actual seed products of your death, your own nice center as well as regard for that Online game as well as devotion towards the group, required you to definitely spread that which you experienced discovered within 2 full decades at the rear of the dish. However, a person understood that certain point a person couldn’t train all of them had been your own capability to construct believe in using the pitchers; which just occurs while you convince all of them, every single day, that they’ll depend on you…It requires more period compared to others…. You had been very happy to discover that, everything amount of time in guidance repaid within football as well; a person could contact higher relieve, actually laughter, and also you had been truly happy to complete that which you might to organize your own substitutes to do nicely for the group.

You keep in mind the actual Aged Tek, the main one that created this type of bad impact in your spouse Catherine when you initially fulfilled the woman’s from Becketts’ charitable organisation bowling event, which summer time in the Fortunate Hit Lanes throughout through Fenway. A person drawn the Steve Alden as well as delivered a buddy to request should you might fulfill the woman’s. Your woman decided to fulfill a person, however Catherine wasn’t amazed that you simply had been the actual chief from the Red-colored Sox, a significant category golf ball participant; your woman stated later on which your woman discovered a person “dull. ” Yes which was the actual aged me personally, a person remember. After that, you need to chuckle about how exactly the woman’s 2nd impact had been a whole lot worse.

A couple weeks later on you had been using a consume in the Howl In the Celestial satellite violin club down-town and also you noticed the woman’s emailing a few buddies. You had been the actual Aged Tek after that and also you brazenly strolled to the woman’s desk as well as barged into expose your self. Later on, Catherine chuckled whenever your woman informed a person which your woman believed you had been, exactly what had been the woman’s phrases? Oh yea, yes: “The greatest cool ever… the pompous man. ’’ Your woman stated the woman’s just impact associated with a person had been through exactly what your woman noticed within the press. Your woman stated your woman noticed a person “had the reputation” as well as the woman’s very first believed had been to remain aside. http://www.soxtopjersey.com/luis-tiant-jersey-c-520.shtm A minimum of, which evening, even though your woman couldn’t picture a person within the woman’s long term, your woman decided to trade telephone numbers.

But, 1 great the main Aged Tek had been continual; you’d discovered through football which achievement needed, not only organic expertise, however work, effort as well as dedication; which means you pestered the woman’s with regard to 6 days for any day, till your woman lastly relented.

Thanks for your discoveries within guidance a person could open in order to Catherine. Your woman adored your own power associated with personality as well as the way you experienced the heavy pores and skin, the way you could allow items to move away your own shoulder blades, however your woman had been additionally drawn to which additional aspect you had found throughout the “dark nights your own spirit. ”

And, a lot of reminiscences float within through all of your many years within the online game. Your day these people amazed a person having a house as well as street jacket using the funds D stitched upon, just beneath one’s heart and also to the best; these people called a person chief from the group and also you used which scarlet D along with satisfaction; you had been within excellent organization using the iconic Yaz and also the peaceful celebrity, Rick Grain, each right now within the Corridor associated with Popularity. A person keep in mind your day associated with 06 thirteenth once the open public tackle announcer from Fenway Recreation area transmit this news towards the enthusiasts within the appears that the 3rd child, Caroline, have been delivered plus they performed Neil Diamond’s “Sweet Caroline. ” As well as, a person keep in mind, it had been the actual eighth inning. As well as, you can observe the actual replays from the last outs on the planet Series…You hurrying towards the actual pile as well as leaping to the pitcher’s happy embrace…and keeping the planet Series’ trophies, and also the honours, the actual parades, the actual venerable eco-friendly church upon Yawkey method full of an additional market away group from the Fenway Faithful…

Some man known as about the stereo stated they ought to stop working your own quantity using the additional Red-colored Sox greats and also you very easily remember all of them: Bobby Doerr (1), May well Cronin (4), Carl Yastrzemski (8), Ted Williams (9), Rick Grain (14), Carlton Fisk (27), as well as Annoying [6]; these people transformed the guidelines with regard to aged Jphnny as well as men that arrive later on. A part of a person seems aged “33” warrants to become upward presently there about the walls, http://www.soxjerseystore.com/craig-kimbrel-jersey-c-507.shtml however, whenever you think about Williams as well as Yaz…well, perhaps, that understands?

You’re Jerr Varitek and also you believe that this particular pension things might have already been a lot more hard for that Aged Tek; the main one that individuals handled just like a automatic robot, the actual powerful, quiet macho Tek: for those who have emotions don’t allow all of them display, simply complete the job. However right now, the greater total individual Tek, may laugh regarding residing in a home along with 4 women, can view Dvd disks using the ladies as well as possess a preferred Disney little princess [Belle, not Albert], and may, using the outdone, once-broken, fingertips of the experienced catcher, rapidly as well as lightly set up locks right into a ponytail.

You’re Jerr Varitek, however different one that the actual Red-colored Sox authorized from Atlanta Technology; different Tek in whose identification had been basically: ballplayer, catcher, chief. These days you’re a far greater Jerr Varitek, a far more total individual.

You’re Jerr Varitek and also you are prepared help to make which telephone call in order to Cherington; the phone which will immediately transmogrify a person right into a previous football celebrity as well as right into a stellar gleaming celebrity within the Firmament associated with Fatherhood. For your 3 Quality college ladies, Alexandra, Kendall, as well as Caroline, a person continue being “just their own father; ” these people adore a person unconditionally, instantly as well as definitely. For them you’re a good All-Star, Corridor associated with Popularity, Best Father.

You’re Jerr Varitek, you’ve informed the actual Red-colored Sox that you’re heading off as well as, right now, in contrast to your own football profession, http://www.soxjerseymall.com/carl-yastrzemski-jersey-c-1053/ because every period goes by, you’ll simply improve as well as much better.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени